ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดสื่อสร้างสรรค์ทางธุรกิจ องค์ประกอบ และรูปแบบของสื่อดิจิทัล เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ ตามแนวคิด กลยุทธ์ เนื้อหาและการออกแบบให้สอดคลอ้ งกบั วตั ถุประสงคท์ างธุรกิจ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทางธุรกิจโดยใชเ้ ครื่องมือดิจิทลั ใหส้ อดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ของธุรกิจที่กำหนด