ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางองค์การวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยสามารถจัดยืดหยุ่น ในรายวิชาองค์การวิชาชีพ 1-4 ทั้ง 4 รายวิชาตามสภาพแนวทางการจัดเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละ สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาเมื่อผู้เรียนจบการศึกษา