ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปงานออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย สืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป งานออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย