ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระบบการชาระเงิน ระบบการส่งสินค้า ระบบการตลาด การจัดอับดับเว็บไซต์ (SEO) การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล ขั้นตอนการวางแผนสาหรับกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัลในอนาคต