ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนา คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชีด้านการเงินด้านการตลาดด้านการผลิตและการดา เนินการด้านทรัพยากรบุคคล