ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) หรือพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมอื่นๆ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบ การจัดทำคู่มือ กรณีศึกษา