ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประเภท ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์