ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบำบัดโรค การคำนวณและกำหนดอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน การประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบำบ้ดโรค