ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการถนอมอาหาร สาเหตุแห่งการเสื่อมเสียของอาหารและวิธีการป้องกัน การเลือกวัตถุดีบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการถนอมอาหาร การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง การใช้ความร้อน การใช้นำ้ตาล การหมักดอง การใช้สารเคมีและอื่นๆ การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา