ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของสารอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารอาหาร การวิเคราะห์สารอาหาร ชนิดของวัตถุเจือปน และสารปนเปื้อนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของอาหา