คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของโภชนาการ ประเภทและชนิดอาหารหลักของไทย สารอาหารและปริมาณความต้องการ การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ภาวะโภชนาการ การกำหนดรายการอาหารและคำนวณคุณค่าอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยต่างๆ