ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขาย การจัดรูปแบบองค์กรขาย การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย การจัดการเกี่ยวกับงานขาย การกำหนดอาณาเขตขาย การกำหนดโควต้าขาย การพยากรณ์ยอดขาย การปฏิบัติงานของนักขาย การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและจริยธรรมทางการขาย
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนำเข้าและการส่งออก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการนำเข้าและการส่งออก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กระบวนการนำเข้าและการส่งออก เอกสารการนำเข้าและการส่งออก การชำระเงินและเงื่อนไขการส่งมอบ สิทธิประโยชน์ทางการค้า การขนส่ง การประกันภัย สิทธิพิเศษทางการค้า ภาษี และการศุลกากร การนำเข้าและการส่งออกกับกลุ่มการค้า
คำอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน
รูปแบบธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน
รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดำเนินงาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การจัดแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ
ศึกษาการวางแผนการขาย หลักและเทคนิคของศิลปการขายในงานขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
วิธีการขายแก่บุคคลหน่วยงานราชการ องค์การธุรกิจ การประเมินผลการขาย การแก้ปัญหาการขาย
การบริหารบุคลการฝ่ายขาย การศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานขายที่มีชื่อเสียง
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรม หลักทางธุรกิจ โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาดและหลักการตลาดสมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด จรรยาบรรณด้านการตลาด