ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานในสำนักงาน การจัดการเอกสารสำคัญต่าง ๆ การให้คำแนะนำการสำรองทางการท่องเที่ยว การให้รายละเอียดเงื่อนไขทางการท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ การสะกดคำด้วยคำศัพท์สากลที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร การแก้ไขปัญหาและเทคนิคในการให้บริการลูกค้าในสำนักงาน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญชองธุรกิจท่องเที่ยว โครงสร้างและลักษณะชองธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธุรกิจท่องเที่ยว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิธีการขั้นตอนใน

การใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้

สำนักงานที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน


 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิธีการขั้นตอนในการใช้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน


 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการป้องกันในการปฏิบัติงานอาชีพ การป้องกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย