ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และวิวัฒนาการเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า ประวัติการแต่งกาย วิวัฒนาการการแต่งกายไทย และต่างประเทศ ชนิด ลักษณะเครื่องประกอบการแต่งกาย และการนำมาประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบองค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบ ทฤษฎีสี การใช้เส้นแบบต่าง ๆ ในงานออกแบบ หลักการออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและระบบการทำงานของจักรเย็บผ้าชนิดต่าง ๆ การใช้การตรวจสอบ การซ่อม และการบำรุงรักษาการเย็บชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อโปโล กางเกงไม่มีจีบและกางเกงมีจีบ เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การสร้างแบบเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ การเลือกผ้าการคำนวณและการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ